Game Blockchain mới nhất(www.84vng.com):盘后3公司发回购公告-更新中

Game Blockchain mới nhất(www.84vng.com):Game Blockchain mới nhất(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Game Blockchain mới nhất(www.84vng.com)game tài Xỉu Game Blockchain mới nhất online công bằng nhất,Game Blockchain mới nhất(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.三星新材公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
一、回购股份的基本情况
浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)于 2021年12月6日召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购资金总额不低于人民币 5,000 万元,不超过人民币 10,000 万元,回购价格不超过人民币24元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内(即 2021 年 12 月 6日至 2022 年 12月 5日),具体内容详见公司于 2021 年12 月 7日在指定媒体披露的《三星新材关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2021-096)。

公司2021年度权益分派已实施完毕,根据有关规定和《浙江三星新材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的约定,自2022年5月19日起,回购价格上限调整为不超过18.34元/股,具体内容详见公司于2022年5月12日在指定媒体披露的《三星新材关于实施2021年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:临2022-044)。

二、 实施回购股份基本情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的,应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
截至2022年9月23 日,公司已累计回购股份1,805,843股,占公司总股 本的比例为1%(因公司实施2021年度权益分派,公司总股本增加至180,357,032股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配及资本公积转增,故公司回购股份占公司总股本的比例被稀释),与上次披露数相比增加 0.16%。

回购的最高价为 19.12元/股、最低价为 11.25元/股,累计支付的金额为2,914.05万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
加加食品公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 12月 17日召开第四届董事会 2021年第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份,作为后期实施员工持股计划或者股权激励的股份来源,回购资金总额不低于人民币20,000万元(含本数),且不超过人民币 30,000万元(含本数),回购价格不超过 8.45元/股(含本数),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月以内。具体内容详见公司 2021年 12月 18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定,公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的,,

皇冠足球平台开户www.hg108.vip)是皇冠体育官网线上开户平台。皇冠足球平台开户面向亚太地区招募代理,开放皇冠信用网代理申请、皇冠现金网代理会员开户等业务。皇冠足球平台开户可下载皇冠官方APP,皇冠APP包括皇冠体育最新代理登录线路、皇冠体育最新会员登录线路。

,应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份比例达到 3%的进展情况公告如下: 一、回购公司股份的进展情况
截至 2022年 9月 22日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 36,050,276股,约占公司总股本 1,152,000,000股的 3.13%,最高成交价为 6.29元/股,最低价为 4.02元/股,成交总金额为 160,784,812.02元(含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购股份情况符合相关法律法规要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年 1月 7日)前五个交易日(2021年 12月 30日至 2022年 1月 6日)公司股票累计成交量为 109,697,300股。

公司每 5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%,即 27,424,325股。

3、公司回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开票集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购。

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
金河生物公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,回购资金总额为不低于人民币12,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),本次回购的股份将用于股权激励计划。本次股份回购事项已经2022年5月12日召开的公司2021年度股东大会审议通过,并于2022年5月21日披露了《金河生物科技股份有限公司回购报告书》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一,应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将回购股份进展情况公告如下:
截至2022年9月21日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量16,997,810股,占公司总股本的2.18%,最高成交价为5.39元/股,最低成交价为4.39元/股,成交总金额为82,447,440元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限7.5元/股。本次回购符合相关法律、法规的要求,符合公司既定的回购股份方案。

二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年5月25日)前五个交易日(2022年5月18日至2022年5月24日)公司股票累计成交量为86,812,069股。自首次回购之日起,公司每五个交易日最大回购股份的数量为 6,621,710股(2022年5月25日至2022年5月31日),未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。   中财网

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。